Pitanja za maturu iz FIZIKE

1. Gibanja (veličine za opis gibanja, jednoliko gibanje, jednoliko ubrzano (usporeno) gibanje, grafovi)
2. Slobodni pad (okarakterizirarti to gibanje, koja sila ga uzrokuje, diskusija otpora zraka)
3. Newtonovi zakoni gibanja (3 Newtonova zakona i obrazloženje na primjerima)
4. Impuls sile i količina gibanja (definicija, veza, zakon očuvanja količine gibanja)
5. Zbrajanje sila i rastavljanje sile na komponente (vektorski prikaz, objašnjenja i kao primjer kosina)
6. Težina tijela i sila trenja (definicija i objašnjenje težine, statičko trenje i dinamičko trenje klizanja)
7. Jednoliko gibanje po kružnici (diskusija gibanja, centripetalna sila)
8. Vertikalni hitac (objašnjenja,izvodi formula: trenutni položaj i brzina, vrijeme gibanja, max. visina, vektirski prikaz, )
9. Horizontalni hitac (objašnjenja, vektiski prikaz brzina u različitim položajima, izvod formula, domet, vrijeme gibanja)
10. Inercijalni i akcelerirani sustavi. Inercijalne sile, centrifugalna sila (objašnjenja oba sustava, opis i definicija inercijalnih sila općenito te centrifugalne sile, primjer: npr. gibanje auta u zavoju gledano iz mirujućeg sustava i sustava auta)
11. Mehanički oblici energije (definicije kinetičke, grav. potenc. i elastične potenc. energije i primjeri)
12. Zakon očuvanja energije (Zakon očuvanja energije u prirodi općenito, zakon očuvanja mehaničke energije na primjeru slobodnog pada)
13. Keplerovi zakoni o gibanju planeta (opisati ukratko povijest razvoja ideje o gibanju planeta, navesti Keplerove zakone gibanje planeta te objasniti njihovo fizikalno značenje)
14. Opći zakon gravitacije ( objašnjenje težine tijela na površini planeta i akceleracija slobodnog pada, ovisnost o visini iznad površine planeta, gibanje satelita)
15. Sile i tlakovi u mirujućem fluidu (hidrostatski tlak, hidraulički tlak, Pascalov zakon, hidraulička dizalica)
16. Atmosferski tlak. Barometar i manometar (objašnjenje atmosferskog tlaka, načelo rada živinog barometra)
17. Uzgon i Arhimedov zakon (izvod i objašnjenje, uvjeti kad tijelo tone, lebdi ili pliva u tekućini, uzgon u zraku)
18. Strujanje fluida-jednadžba kontinuiteta (stacionarno strujanje, strujnice)
19. Tlakovi u fluidu koji struji-Bernoullyjeva jednadžba (objašnjenje na primjerima.)
20. Moment sile (definicija, vektorski opis, djelovanje, ravnoteža: zakon poluge)
21. Rotacijska kinetička energija i moment inercije ( definicija I i o ćemu I ovisi, primjeri jednistavnih tijela)
22. Kutna količina gibanja i zakon očuvnja kutne količine gibanja (definicija L, primjeri)
23. Molekularno-kinetički model idealnog plina i agregatna stanja (međumolekulske sile-pomoću grafa, diskusija agregatnih stanja)
24. Izo-promjene stanja plina (plinski zakoni-grafički prikazi , objašnjenja pomoću molekularno kinetičkog modela)
25. Tlak plina u molekularno-kinetičkom modelu (teorijski izvod formule, veza s kinetičkom energijom čestica)
26. Jednadžba stanja idealnog plina (izvod iz plinskih zakona i objašnjenja)
27. Veza između temperature i unutarnje energije (veza T s Ekin. čestica za idelane plinove i općenito unutarnja energija tvari)
28. Rad plina pri izobarnom procesu i prvi zakon termodinamike
29. Carnotov kružni proces (opis procesa, toplinski strojevi, hladnjak, perpetum mobile 1. vrste)
30. Drugi zakon termodinamike (zakon, entropija, perpetum mobile 2. vrste)
31. Coulombov zakon za međudjelovanje električki nabijenih čestica (objašnjenje za 2 točkasta naboja, više točkastih naboja u prostoru)
32. Električno polje (definicija, silnice, polje točakstog naboja, Gaussov zakon-polje el. nabijene metalne kugle, homogeno plje između dvije nabijene ploče)
33. Električni potencijal (definicija, potencijal točkastog naboja i nabijene kugle, ekvipotencijalne plohe) i napon (definicija, veza s radom i veza napon-potencijal)
34. Gibanje nabijene čestice u el. polju (u smjeru silnica, okomito na smjer silnica )
35. El. kondenzator (definicija, izvod kapaciteta pločastog kondenzatora,djelovanje dielektrika, spajanje kondenzatora)
36. Ohmov zakon (mikromodel, veza između I i U, el otpor)
37. Rad i snaga el struja (Jouleova toplina)
38. Spajanje otpornika (struja, pad napona, ekvivalentni otpor)
39. Ampermetar i voltmetar u strujnom krugu (spajanje, proširenje mjernog područja)
40. Magnetsko polje (magneti, mag polje el. struje-ravni vodič, prsten, zavojnica, elektromagnet)
41. Lorentzova sila (objašnjenja-pravilo desne ruke i primjena)
42. Amperova sila (objašnjenja i primjena)
43. Elektromagnetska indikcija (objašnjenje, izvod napona za ravni vodić, poopćenje-Faradayev zakon elektromagnetske idukcije, primjena)
44. Harmonijski oscilator (harmonijska sila, period titranja, y(t), v(t), F(T))
45. Matematičko i fizikalno njihalo kao harmonijski oscilatori
46. Princip proizvodnje izmjenične struje (načelo rada generatora)
47. Serijski RLC krug (impedancija-izvod, fazni pomak, fazni dijagram, snaga, vlastita frekvencija)
48. Princip rada transformatora izmjenične struje (opis, princip rada )
49. Mehanički valovi (što su, nastanak harmonijskog vala, brzina, valna duljina, frekvencija, jednadžba vala)
50. Interferencija valova (2 koherentna vala u istom smjeru, izvod jednadžbe rezultantnog, konstruktivna i destruktivna interferencija, diskusija)
51. Stojni val (2 koherentna vala u suprotnom smjeru, izvod jednadžbe rezultantnog, položaj čvorova i trbuha, diskusija)
52. Zvuk (objašnjenje, izvori zvuka)
53. Dopplerov efekt za zvuk
54. Zvučni udari (opis pojave, izvod frekvencije udara)
55. Energija i intenzitet mehaničkih valova-glasnoća zvuka (enrgija i intenz valova općenito, decibelna skala za zvuk)
56. Elektromagnetski valovi (nastanak, širenje, spektar, energija)
57. Refleksija i lom svjetlosti (opis pojava, totalna refleksija)
58. Zrcala (ravno zrvcalo, sferno , linearno povećanje i diskusija slike u ovisnosti o x)
59. Optičke leće (općenito, jednadžba leće, linearno povećanje i diskusija slike u ovisnosti o x)
60. Optički instrumenti (lupa i oko )
61. Interferencija svjetlosti-Youngov pokus (opis, uvjeti za konstruktivnu i destruktivnu int. te položaji svijetlih i tamnih pruga interferencije)
62. Ogib svjtlosti na tankoj niti (opis, uvjeti za konstruktivnu i destruktivnu int. te položaji svijetlih i tamnih pruga interferencije)
63. Ogib svjetlosti na jednoj pukotini (opis, uvjeti za konstruktivnu i destruktivnu int. te položaji svijetlih i tamnih pruga interferencije)
64. Optička rešetka (opis, uvjeti za konstruktivnu i destruktivnu int. te položaji svijetlih i tamnih pruga interferencije)
65. Interferncija na tankim listićima (uvjeti za konstruktivnu i destruktivnu int., boje )
66. Newtonovi kolobari (opis, uvjeti konstruktivne i destruktivne interf. i radijusi tamnih i svijetlih kolobara u reflektiranoj i prolaznoj svjetlosti)
67. Huygensov princip o širenju valova i objašnjenje pojave ogiba (objašnjenja i skice)
68. Klasična relativnost (formule za transformaciju koordinata, zbrajanje brzina)
69. Osnovni principi specijalne teorije relativnosti-konstantnost brzine svjetlosti i posljedice
70. Lorentzove transformacije ( usporedba s Galilejevim transform.)
71. Dilatacija vremena, kontrakcija duljine
72. Relativističko zbrajanje brzina ( pokazati konstantnost brzine svjetlosti u svim sustavima)
73. Ekvivalencija mase i energije ( značenje)
74. Zakoni zračenja crnog tijela (opis zakona riječju, grafički i formulama te pojašnjenja)
75. Fotoelektrični efekt (opis pojave, grafički prikaz, izvod formule fotoefekta iz eksper. rezultata, fotonska teorija fotoefekta)
76. Rentgensko zračenje (otkriće, objašnjenje nastanka, katodna cijev, spektar)
77. Valno-čestična priroda svjetlosti (diskusija pojava u kojima se očituje valna i pojava gdje se očituje čestična priroda svjetlosti, masa fotona)
78. Valno-čestična svojstva materije (de Broglieva formula, difrakcija elektrona, elektronski mikroskop)
79. Modeli atoma (razvoj modela kroz povijest, posebno Bohrov model i objašnjenje spektra atoma vodika)
80. Kvantno mehanički model atoma (kvantni brijevi, valna funkcija, spektri atoma)
81. Princip rada LASER-a (stimulirana emisija, primjena kod LASER-a, karakteristike laserskog snopa)
82. Jezgra atoma (sastav, izotopi, energija vezanja, defekt mase)
83. Nuklearni maseni reljef (prosječna masa po nukleonu, stabilnost jezgre)
84. Energija koja se oslobađa ili ulaže pri nuklearnim reakcijama
85. Nuklearne reakcije i radioaktivnost (objašnjenje, vrste reakcija, zakonitosti)
86. Zakon radioaktivnog raspada (izvod formule, primjena)
87. Fisija i fuzija (objašnjenje,primjeri, energija)
88. Lančana reakcija